KINEZIOLÓGIA - METÓDA 21. STOROČIA
ALEBO

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI AJ PRE DETI

Mnohí z Vás, ktorí čitate tieto riadky, ste učiteľmi, detskými psychológmi alebo vychovávateľmi (možno máte tieý „kvalifikáciu“ rodič, či starý rodič) a za roky Vašej praxe ste neraz zápasili s problémami pri výchove a vzdelávaní detí rôznych vekových kategórií. Určite viete o deťoch, ktoré majú ťažkosti pri pisaní, čítaní alebo počítaní, ktoré si pletú a zamieňajú písmená alebo číslice. Niektoré deti sa zase trápia na hodinách telesnej výchovy alebo kreslenia, prípadne sú zakríknuté, nepriebojné alebo práve naopak – hyperaktívne. Vy máte pocit, že ste urobili všetko pre to, aby sa problém odstránil, ale nakoniec zistíte, že Vaše úsilie minulo cieľ.

V histórii školstva je zaznamenaných viac pokusov ako zlepšiť proces vzdelávania a výchovy. Mnohé z nich predstavujú krok dopredu. Naďalej sa však stretávame s deťmi, ktorých výsledky aj za veľmi priaznivých podmienok vytvorených v škole a v rodine nezodpovedajú očakávaniu. Prečo k tomu dochádza, keď Vy sami máte pocit, že už nič nestojí v ceste tomu, aby v škole úspešne napredovali?

Vysvetlenie problému a následne aj jeho riešenie nájdete v KINEZIOLÓGII – SYSTÉME ONE BRAIN (JEDNOTNÝ MOZOG). Názov metódy je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, kedy pravá a ľavá hemisféra dokonale spolupracujú.

Pravá mozgová hemisféra vidí obraz ako celok, má holistický pohľad, je nositeľkou umeleckých schopností, vníma iba priestor, čas nie, pracuje s obrazmi, farbami, symbolmi, je schopná vnímať neobmedzene, nepozná strach a nesúdi. Je nositeľkou ženskej zložky nášho ja.

Ľavá mozgová hemisféra logicky rozmýšľa, analyzuje, súdi, lineárne vníma, kladie dôraz na detaily, vníma strach, je časovo orientovaná, kontroluje, zodpovedá za názorové presvedčenia a je nositeľkou mužskej zložky nášho ja.

V našej ľavej mozgovej hemisfére existuje oblasť, ktorá je zodpovedná za "prežitie" (Spoločná integračná plocha - SIP). V stresových situáciách (ktoré nás sprevádzajú počas prenatálneho vývoja, počas pôrodu, v detstve i dospelosti) môže „odpojiť“ 75 i viac percent mozgu, t.j. ľavý predný mozog a celú pravú hemisféru. Neurologická reakcia na negatívnu informáciu nadobúda formu neurologického bloku. Tieto bloky nám nedovoľujú logicky myslieť, len reagovať. Ak predný mozog (ktorého funkciou je robiť nové a alternatívne voľby) a pravá hemisféra (ktorá sa špecializuje na kreatívne uvedomovanie si) sú odpojené, t.j. zablokované, máme pocit bezmocnosti, stratí sa naša kreatívna logika a nie sme schopní správne konať. Opakujeme pritom tie isté, staré, deštruktívne a neproduktívne reakcie.

Vzniknutá negatívna emócia spôsobí zablokovanie energetického prúdenia na úrovni mozgu a následne aj v prislúchajúcej časti tela. Výsledkom môžu byť rôzne typy duševných i fyzických problémov, napr. alergia, bolesti hlavy, chrbta, obezita, rôzne typy závislostí, fóbie a pod., ale hlavne to, čo nás v súvislosti s problémami detí najviac zaujíma a na čo sa kineziológia – systém One Brain orientuje v prvom rade – DYSLEXIA.


V uplynulom období bola dyslexia definovaná ako porucha reči, problém s učením (čítanie, písanie, zámena písmen alebo číslic, matematika, jazyky, pravopis, chápanie učiva...), hyperaktivita, neskôr ako porucha koordinácie, resp. nedostatok spolupráce pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Napriek dnes už pokročilejšiemu výskumu v tejto oblasti sa často problém dyslexie rieši medikamentóznou liečbou, ktorá však vo väčšine prípadov problémy s učením nerieši.

Dyslexia je v skutočnosti nesprávna komunikácia medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou, zvyčajne aj medzi prednou a zadnou časťou mozgu. V takmer všetkých prípadoch je príčinou emocionálna trauma alebo stres, ktorý je tak intenzívny, že následkom strachu, bolesti, alebo strachu z bolesti si jedinec naprogramuje do mozgu „slepé škvrny“ na určité svoje schopnosti. Od tejto chvíle po celé trvanie svojho života popiera existenciu týchto svojich schopností.

Človek, resp. bunečná pamäť jeho tela eviduje všetky informácie o každom energetickom bloku. Kineziológ vhodnou korekciou pomáha klientovi s odstránením príslušného bloku, aby klient bol schopný používať celý potenciál svojho mozgu, ak sa dostane do situácie, ktorá je podobná tej stresovej. Ak napr. niekoho pohrýzol pes a kvôli tomu sa bojí psov, potom sa touto metódou môžeme dostať k spomienke na udalosť, ktorá je uložená v tej časti tela/mysle, ktorá je v súčasnosti odpojená (zablokovaná) pôsobením nepríjemného zážitku. Výsledkom korekcie je, že pri najbližšom stretnutí so psom sa ho tento človek nebude báť.

Pomocou kineziológie môžeme veľmi ľahko určiť príčinu stresu a jeho emocionálny dosah a odstrániť strach alebo bolesť zo spomienky na danú situáciu a navodiť normálny, účinný neurologický tok.

Určite sa mnohým z nás v detstve stalo, že počas riešenia domácej úlohy z matematiky nás vykričali, pretože sme príklad nepochopili na prvý krát, alebo pri písaní niekto skritizoval náš rukopis. Následkom toho domáca úloha a emocionálna bolesť splynuli a na hlbšej emocionálnej hladine ovplyvňujú naše vnímanie a v súvislosti s tým aj konanie v prítomnosti.


V systéme ONE BRAIN kineziológ používa testovanie svalov. Mozgu – nášmu biologickému počítaču, môžeme zadať akúkoľvek otázku a odpoveď áno/nie dostaneme v podobe zmeny svalového tonusu. Kineziológ veľmi jemne zatlačí svojou dlaňou na mierne predpaženú ruku klienta, aby pomocou biologickej spätnej väzby získal odpoveď na svoju otázku. Negatívna emócia zoslabí sval, zatiaľ čo pozitívna ho spevní. Svaly ruky pri reakcii na danú otázku/podnet zoslabnú, alebo ostanú pevné.

Toto nám umožní, aby sme sa prepracovali k potrebným informáciám a zodpovedajúcej technike, ktorou môžeme energetický blok jemne, ale rýchle a účinne odstrániť. Vzťah „mozog – sval“ je totiž obojsmerný a vhodnými pohybmi svalov môžeme spätne vplývať na mozog.

Samotná korekcia pozostáva z mimoriadne jednoduchých pohybov, dotykov, prípadne aj svetelného pôsobenia, ktoré sú časovo nenáročné. Sú natoľko jednoduché, že pre človeka zvyknutého na zložité lekárske prístroje je až neuveriteľné, aký výsledok môžeme dosiahnuť takýmto malým zásahom.

  Bližšie informácie Vám poskytne:

  MUDr. Mária Vaškovičová
  (facilitátorka metódy One Brain)
  MPČĽ 29
  058 01 Poprad

  tel: 052/7721390, 0905 461 106

Duša je väčšia než priestor,
presahuje čas,
je hlbšia než oceán
a siaha vyššie než hviezdy.
- Chalil Džibrán